Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup a prodej zboží v internetovém obchodě
provozovaném obchodní společností MEDICA FILTER spol. s r.o.

 

1.Všeobecná ustanovení
2.Objednávka zboží
3.Dodání zboží
4.Zaplacení kupní ceny
5.Odstoupení od kupní smlouvy
6.Práva z odpovědnosti za vady zboží
7.Ochrana osobních údajů
8.Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

 1.1 Prodávajícím je obchodní společnost MEDICA FILTER spol. s r.o. se sídlem Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory,          IČ:006 69 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 130 (dále jen "prodávající"), která provozuje internetový obchod na adrese www.medicafilter.cz v sekci "E-shop", v rámci něhož nabízí a prodává zboží třetím osobám (dále jen "internetový obchod"). Prodávajícího lze rovněž kontaktovat na tel. +420 373 705 711 nebo na elektronické adrese info@medicafilter.cz.
1.2 Kupujícím je fyzická osoba, která má zájem o koupi zboží uvedeného v čl. 1.1 (dále jen "zboží") a která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře smlouvu o koupi zboží s prodávajícím (dále jen "spotřebitel").
1.3 Kupujícím může být dále osoba, která není spotřebitelem. Na tuto osobu se hledí jako na podnikatele a nevztahují se na ni ustanovení čl. 5 a čl. 6.4 věty prvé těchto všeobecných obchodních podmínek.
1.4 Veškeré vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, uzavřenou mezi těmito osobami, a dále těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a k rozhodování sporů vyplývajících z kupní smlouvy a jejího porušení je dána pravomoc soudů České republiky.
 

2. Objednávka zboží

2.1 Zboží je v internetovém obchodě označeno vždy názvem a objednacím kódem. Dále je u každého zboží uveden jeho základní popis a jednotková cena.
2.2 Údaje o zboží (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.3 U některého zboží (zejména oblečení) musí kupující kromě jeho množství zvolit i požadované rozměry (délku, velikost apod.) a dále materiál.
2.4 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím objednávky vytvořené v internetovém obchodě, která obsahuje:
- údaje o osobě kupujícího, které je kupující povinen pravdivě vyplnit
- údaje o požadovaném zboží, jeho množství a ceně (příp. rozměrech a materiálu)
- údaje o způsobu dopravy a platby kupní ceny.
2.5 Objednávka zboží sestává celkem ze šesti kroků, a to z výběru kategorie zboží, druhu zboží, množství, způsobu dopravy a platby kupní ceny, údajů o kupujícím a shrnutí a odeslání objednávky, přičemž jednotlivé kroky mohou sestávat z několika dalších částí (kroků) zejména v závislosti na vybrané kategorii zboží.
2.6 Kupující je kdykoliv před odesláním objednávky oprávněn měnit zadané údaje a opravovat zjištěné chyby. Veškeré zadané údaje se zobrazí kupujícímu vždy před odesláním objednávky.
2.7 Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě a s vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu (což jsou zejména náklady na připojení k síti Internet), hradí kupující ze svého.
2.8 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před jejím odesláním seznámil s VOP a souhlasí s nimi.
2.9 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že obdržel jeho objednávku.
2.10 Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji v internetovém obchodě.
2.11 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
2.12 Kupní smlouva bude u prodávajícího uložena po dobu dvou let od jejího uzavření. Po tuto dobu bude mít kupující přístup k objednávce uvedené v čl. 2.4 prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, které mu prodávající zašle e-mailem a které se zadávají na www.medicafilter.cz v sekci "E-shop".

3. Dodání zboží

3.1 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi uvedenými v internetovém obchodě, jinak obvyklými pro daný druh zboží a vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
3.2 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.
3.3 Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu.
3.4 Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce.
3.5 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce.
3.6 Pokud si kupující jako místo dodání zboží zvolí sídlo prodávajícího, je povinen zde převzít zboží nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván prodávajícím. Výzvu zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího nebo prostřednictvím SMS zprávy na jeho telefon.

4. Zaplacení kupní ceny

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu.
4.2 Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího nebo vyplacením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo přepravci.
4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad.
4.4 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i přepravné na místo určené kupujícím, při platbě na dobírku poplatek za dobírku (je-li účtován) a daň z přidané hodnoty.
4.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše kupní ceny apod. - žádat kupujícího o zaplacení zálohy na kupní cenu před dodáním zboží. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného zaplacení zálohy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Právo odstoupit od smlouvy

5.1.1 Spotřebitel má do 14 dnů právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
5.1.2 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží a je-li zboží dodáváno po částech, ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.
5.1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy písemně informovat prodávajícího na adrese uvedené v čl. 1.1 dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, uvedený v příloze těchto VOP, avšak není to jeho povinností.
5.1.4 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o tom, že odstupuje od kupní smlouvy.

5.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.2.1 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než ve lhůtě uvedené v čl. 5.2.3, všechny platby, které od spotřebitele obdržel. Mezi tyto platby patří i náklady na dodání zboží, které prodávající přijal od spotřebitele na základě kupní smlouvy. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.2.2 Pro vrácení plateb uvedených v čl. 5.2.1 použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení plateb, pokud spotřebitel neurčí výslovně jinak, a pokud mu tím nevzniknou další náklady, což musí spotřebitel výslovně prohlásit.
5.2.3 Prodávající není v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2.1 povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí (předá) nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.2.4 Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat (vrátit) prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. 1.1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle zboží prodávajícímu.
5.2.5 Náklady spojené s vrácením zboží a náklady za navrácení zboží, nemůže-li být zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel.
5.2.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, včetně jeho funkčnosti.

6. Práva z odpovědnosti za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce nebo od prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě (dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu). Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
6.2 Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.
6.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a je-li zboží přepravováno, okamžikem, kdy kupující získá oprávnění nakládat se zásilkou.
6.4 Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí. Bude-li však v záručním listě přiloženém ke zboží uvedena delší záruční doba, platí tato delší doba. U jednorázového spotřebního materiálu odpovídá prodávající za vady zboží, které se vyskytnou pouze po dobu expirační lhůty uvedené na obalu.
6.5 Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží a je-li prodávající povinen zboží odeslat, ode dne dojití zboží do místa dodání. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
6.6 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů). Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží rovněž v případě neoprávněné manipulace se záručním listem (přepisování údajů apod.).
6.7 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.
6.8 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. K reklamovanému zboží je dále nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura a dodací list a podrobný popis závady.
6.9 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené v čl. 1.1.
6.10 Přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupujícímu, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.
6.11 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy, a to ustanoveními §§ 2165 až 2174 občanského zákoníku v případě, že kupujícím je spotřebitel, a ustanoveními §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku v případě, že kupujícím není spotřebitel.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
7.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromaždování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
7.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
8.2 Tyto VOP zcela ruší a nahrazují všeobecné obchodní podmínky upravující nákup a prodej zboží v internetovém obchodě, platné od 1.1.2008.

    Tento dokument platí od 1.1.2014