Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup a prodej zboží v internetovém obchodě
provozovaném obchodní společností MEDICA FILTER spol. s r.o.

 

1.Všeobecná ustanovení
2.Objednávka zboží
3.Dodání zboží
4.Zaplacení kupní ceny
5.Odstoupení od kupní smlouvy
6.Práva z odpovědnosti za vady zboží
7.Ochrana osobních údajů
8.Závěrečná ustanovení

 

 1. Všeobecná ustanovení

 1.1 Prodávajícím je obchodní společnost MEDICA FILTER spol. s r.o. se sídlem Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory, IČ:00669555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 130 (dále jen "prodávající"), která provozuje internetový obchod na adrese www.medicafilter.cz v sekci "E-shop", v rámci něhož nabízí a prodává zboží třetím osobám (dále jen "internetový obchod"). Prodávajícího lze rovněž kontaktovat na tel. +420 373 705 734 nebo na elektronické adrese info@medicafilter.cz.

1.2 Kupujícím je fyzická osoba, která má zájem o koupi zboží uvedeného v čl.1 odst. 1.1 (dále jen "zboží") a která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře smlouvu o koupi zboží s prodávajícím (dále jen "spotřebitel").

1.3 Kupujícím může být dále osoba fyzická nebo právnická osoba, která není spotřebitelem. Na tuto osobu se hledí jako na podnikatele a nevztahují se na ni ustanovení těchto všeobecnýchobchodních podmínek, která se vztahují pouze na spotřebitele.  

1.4 Veškeré vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, uzavřenou mezi těmito osobami, a dále těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "VOP"), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a k rozhodování sporů vyplývajících z kupní smlouvy a jejího porušení je dána pravomoc soudů České republiky.

1.5 Není-li kupující spokojen s vyřízením objednávky, má právo obrátit se svou stížností na prodávajícího způsobem uvedeným v čl.1 odst. 1.1 větě druhé. Nevyřeší-li prodávající stížnost ke spokojenosti kupujícího, lze spor řešit mimosoudní cestou a kupující, který je spotřebitelem, má právo se v takovém případě obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/).

 

 2. Objednávka zboží

2.1 Zboží je v internetovém obchodě označeno vždy názvem a objednacím kódem. Dále je u každého zboží uveden jeho základní popis a jednotková cena.

2.2 Údaje o zboží (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).

2.3 U některého zboží (zejména oblečení) je kupující povinen zvolit kromě jeho množství i další požadované parametry zboží (např. délku, výšku, barvu, velikost, materiál apod.).


2.4 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím objednávky vytvořené v internetovém obchodě, která obsahuje:
- údaje o osobě kupujícího, které je kupující povinen pravdivě vyplnit,
- údaje o požadovaném zboží, jeho množství, ceně a dalších požadovaných parametrech, a 
- údaje o způsobu dopravy a platby kupní ceny.

2.5 Objednávka zboží sestává z několika postupných kroků směřujících k uzavření kupní smlouvy, při nichž kupující vybere požadované zboží, jeho množství, způsob dopravy a platby kupní ceny, a uvede údaje o své osobě včetně údaje o tom, zda kupuje zboží jako spotřebitel. 

2.6 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu dána možnost v kroku "Shrnutí objednávky" zkontrolovat správnost zadaných údajů a tyto údaje změnit a opravit zjištěné chyby. Dále je kupující dotázán na to, zda souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, pro účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing) a pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, a dále je dotázán na to, zda souhlasí s VOP. S obsahem souhlasu se zpracováním svých osobních údajů má kupující možnost seznámit se kliknutím na odkaz "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a s obsahem VOP má kupující možnost seznámit se kliknutím na odkaz "Souhlasím s obchodními podmínkami". Svůj bezvýhradní souhlas s příslušným dokumentem vyjádří kupující kliknutím na kolonku , která se nachází před názvem tohoto dokumentu. Po kliknutí se před názvem dokumentu zobrazí znak , vyjadřující souhlas kupujícího s daným dokumentem, jehož udělením kupující deklaruje, že si dokument předtím přečetl, porozuměl jeho obsahu a souhlasí s ním.

2.7 Kupující není povinen udělit prodávajícímu před odesláním objednávky zboží souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v čl. 2 odst. 2.6 a zboží může objednat i v případě, že tento souhlas neudělí. Udělení souhlasu není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

2.8 Udělení souhlasu s VOP způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2.6 je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy, neboť VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy dle čl. 1 odst. 1.4, a bez tohoto souhlasu nelze v nákupu pokračovat. Nesouhlasí-li kupující s VOP, má možnost nákup zboží v internetovém obchodě bez jakýchkoliv sankcí ukončit tím, že neučiní další kroky potřebné k dokončení objednávky, které jsou popsány v čl. 2 odst. 2.9, a opustí internetový obchod. V takovém případě nedojde k platnému uzavření kupní smlouvy a k objednávce se nepřihlíží.

2.9 Kupující dokončí objednávku zboží tím, že vyjádří souhlas s VOP způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2.6 a poté klikne na tlačítko "Dokončit a odeslat objednávku zavazující k platbě".

2.10 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře dle čl. 2 odst. 2.9 je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že se před jejím odesláním seznámil s VOP a souhlasí s nimi.

2.11 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající elektronickou poštou sdělí kupujícímu, že obdržel jeho objednávku. Spolu s tímto sdělením zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou i VOP, a to v samostatném souboru ve formátu pdf.

2.12 Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu a náklady na jeho dodání. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji v internetovém obchodě.

2.13 Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

2.14 Náklady, které vzniknou kupujícímu v souvislosti s nákupem v internetovém obchodě a s vyplněním a odesláním objednávky prodávajícímu (což jsou zejména náklady na připojení k síti Internet), hradí kupující ze svého.

2.15 Kupní smlouva bude u prodávajícího uložena po dobu dvou let od jejího uzavření. Po tuto dobu bude mít kupující přístup k objednávce zboží prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, které se zadávají na internetové adrese www.medicafilter.cz v sekci "E-shop" v oddíle "Přihlášení". Přihlašovací jméno a heslo zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou po zaslání sdělení, uvedeného v čl. 2 odst. 2.11, a kupující je oprávněn používat tyto registrační údaje rovněž i v případě dalších objednávek zboží v internetovém obchodě, aniž by musel znovu zadávat údaje o své osobě.

 

 3. Dodání zboží

3.1 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi uvedenými v internetovém obchodě, jinak obvyklými pro daný druh zboží a vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3.2 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

3.3 Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží přepravci anebo kupujícímu v případě, že kupující zvolil v objednávce jako způsob dopravy osobní odběr.

3.4 Místem dodání zboží je dodací adresa, kterou kupující uvedl v objednávce. Neuvede-li kupující v objednávce dodací adresu, platí, že místem dodání zboží je adresa, kterou uvedl kupující v objednávce jako svoji fakturační adresu. Zvolil-li však kupující v objednávce jako způsob dopravy osobní odběr, je místem dodání zboží sídlo prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.3.

3.5 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce.

3.6 Pokud si kupující jako místo dodání zboží zvolí sídlo prodávajícího, je povinen zde převzít zboží nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván prodávajícím. Výzvu zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího nebo prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v objednávce.

3.7 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží dle kupní smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uzavření, nedohodne-li se s kupujícím na delší dodací lhůtě.

 

 4. Zaplacení kupní ceny

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu.

4.2 Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího nebo vyplacením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo přepravci.

4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad.

4.4 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady na jeho dodání, a to přepravné do místa dodání zboží, při platbě na dobírku poplatek za dobírku (je-li účtován) a daň z přidané hodnoty. Tyto platby se považují za součást kupní ceny.

4.5 Výše kupní ceny je uvedena v kupní smlouvě.

4.6 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky nebo místa dodání zboží žádat kupujícího o zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše 100 % kupní ceny před dodáním zboží; o tom je kupujícího povinen bez odkladu vyrozumět. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného zaplacení zálohy. Ustanovení čl. 4 odst. 4.7 o zaplacení kupní ceny se použije obdobně.

4.7 Je-li místem dodání zboží sídlo prodávajícího (kupující zvolil jako způsob dopravy osobní odběr zboží), je kupní cena splatná bankovním převodem na účet prodávajícího do deseti dnů ode dne, kdy budou kupující doručeny elektronickou poštou potřebné platební údaje; tyto údaje mu budou zaslány po odeslání sdělení, uvedeného v čl. 2 odst. 2.11, a kupní smlouva bude v takovém případě uzavřena až okamžikem zaplacení celé kupní ceny dle čl. 4 odst. 4.6.

4.8 Není-li místem dodání zboží sídlo prodávajícího, má kupující právo zvolit si jako způsob platby buďto dobírku nebo platbu bankovním převodem. Při platbě na dobírku je kupní cena splatná proti předání zboží kupujícímu přepravcem a při platbě bankovním převodem se použije čl. 4 odst. 4.7.

 

 5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Právo odstoupit od smlouvy

5.1.1  Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, uvedené v čl. 5 odst. 5.1 bodě 5.1.2.

5.1.2  Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od přepravce převezme zboží, anebo je-li zboží dodáváno po částech, kdy převezme poslední dodávku (kus či položku) zboží.

5.1.3  Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, přičemž může pro tyto účely použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, uvedený v příloze těchto VOP, avšak není to jeho povinností. Využije-li spotřebitel tento vzorový formulář, je povinen jej zaslat vyplněný a podepsaný prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.1.4 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o tom, že odstupuje od kupní smlouvy.

5.1.5  Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že mu bylo dodáno zboží:
 

  a) vyrobené podle jeho požadavků nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
  b) které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, nebo
 c) v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

5.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

5.2.1 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve než ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 5.2 bodě 5.2.3, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele přijal na základě kupní smlouvy, a to stejným způsobem. Jestliže však spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.2.2 Pro vrácení plateb uvedených v čl. 5 odst. 5.2 bodě 5.2.1 použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení plateb. Jiný platební prostředek je prodávající oprávněn použít, jen pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.2.3 Prodávající není v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než obdrží zboží zpět od spotřebitele nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.2.4 Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat (vrátit) prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 1.1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel před jejím uplynutím odešle zboží prodávajícímu.

5.2.5 Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel.

5.2.6 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce nebo od prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě (dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu). Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a poškození a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.2 Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Je-li však zboží přepravováno přepravcem, kterého určil spotřebitel, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, přechází nebezpečí škody na zboží na spotřebitele (a zboží se tím považuje za odevzdané) již okamžikem, kdy ho prodávající předá tomuto přepravci; práva spotřebitele vůči přepravci tím nejsou dotčena. Ustanovení předchozí věty platí dále v případě, kdy kupující není spotřebitelem a místem dodání zboží není sídlo prodávajícího.

6.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a je-li zboží přepravováno, okamžikem, kdy kupující získá oprávnění nakládat se zásilkou.

6.4 Prodávající odpovídá za vady zboží, které se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Poskytne-li však prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží, obsahující závazek prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění v případě, že se vada zboží projeví v době delší než dva roky od převzetí zboží, platí tato delší záruční doba v rozsahu poskytnuté záruky a za podmínek uvedených v záručním listě, který je prodávající povinen vydat spotřebiteli nejpozději při převzetí zboží v textové podobě a který musí obsahovat:

 a) údaj, že má spotřebitel ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a 
 b) označení zboží, na nějž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

6.5 U jednorázového spotřebního materiálu odpovídá prodávající za vady zboží, které se vyskytnou pouze po dobu expirační lhůty uvedené na obalu. Po uplynutí této doby nesmí kupující zboží použít.

6.6 Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

6.7 Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo jiným jednáním kupujícího, jímž byly vady způsobeny, anebo živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů). Vadou zboží není rovněž opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží rovněž v případě neoprávněné manipulace se záručním listem (přepisování údajů apod.).

6.8 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.

6.9 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo projeví-li se vady zboží v době dvou let od jeho převzetí nebo během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím, jinak prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. K reklamovanému zboží je dále nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – fakturu a dodací list a podrobný popis závady.

6.10 Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího uvedené v čl. 1 odst. 1.1.

6.11 Přepravu reklamovaného zboží do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje kupující na své náklady. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupujícímu, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.

6.12 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy, a to ustanoveními §§ 2165 a násl. občanského zákoníku v případě, že kupujícím je spotřebitel, a ustanoveními §§ 2099 a násl. občanského zákoníku v případě, že kupujícím není spotřebitel.

 

 7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

7.2 Prodávající prohlašuje, že od kupujícího získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mailová adresa (dále jen "osobní údaje"). O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího v dokumentu, nazvaném "Informace o získání osobních údajů a jejich zpracování", který tvoří přílohu sdělení, uvedeného v čl. 2 odst. 2.11, v němž poskytne kupujícímu zejména informaci o tom, že prodávající je správcem osobních údajů dle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"), dále o tom, že bude osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:

a) splnění kupní smlouvy,
b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů, a
c) marketingové účely správce, pro účely analýz osobních údajů zákazníků, pro účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li takový souhlas kupujícím udělen, jinak budou osobní údaje zpracovávány jen pro účely uvedené v písm. a) a b), a dále poučí kupujícího o jeho právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

7.3 Kupující má rovněž právo seznámit se s obsahem dokumentu nazvaného "Informace o získání osobních údajů a jejich zpracování", uvedeného v čl. 7 odst. 7.2, i před uzavřením kupní smlouvy, v kroku "Shrnutí objednávky" (čl. 2 odst. 2.6), kdy je oprávněn svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřit tím, že neučiní další kroky potřebné k dokončení objednávky, které jsou popsány zejména v čl. 2 odst. 2.9, a opustí internetový obchod. V takovém případě nebude prodávající osobní údaje zpracovávat.

7.4 Kupující je povinen chránit své registrační údaje uvedené v čl. 2 odst. 2.15 a nikomu je nesdělovat. Za jejich zneužití nenese prodávající žádnou odpovědnost. 

7.5 Dozví-li se kupující, že byly jeho registrační údaje zneužity třetí osobou, je o tom povinen prodávajícího bez odkladu vyrozumět a změnit si své heslo pro přihlášení.

 

 8. Závěrečná ustanovení

8.1 Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
8.2 Tyto VOP zcela ruší a nahrazují všeobecné obchodní podmínky upravující nákup a prodej zboží v internetovém obchodě, platné od 1.1.2008.

    Tento dokument platí od 1.1.2014 a byl naposledy aktualizován dne 20.11.2023