Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčásť kúpnej zmluvy, uzatvorenej za podmienok ďalej uvedených medzi obchodnou spoločnosťou MEDICA FILTER spol. s r.o. so sídlom Kašperské Hory, Smetanova ulice, PSČ 341 92, IČ: 00669555, DIČ: CZ00669555, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddíl C, vložka 130 (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len“kupujúci“) a pozostávajú z následujúcich částí:

  1. Uzavretie kúpnej zmluvy
  2. Dodacie podmienky
  3. Platobné podmienky
  4. Odpovednosť za chybný tovar (reklamačný poriadok)
  5. Ochrana osobných údajov